Referat fra Generalforsamling

Fredag d. 25. august 2017 kl 16.00

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Flemming Petersen blev valgt

2. Aflæggelse af beretning ved formand Flemming Petersen

Årsberetning

I skoleåret 2015-16 har Tornbjerg Gymnasiums Venner bl.a.

 • I skoleåret 2016-17 har Tornbjerg Gymnasiums Venner bl.a.
  • Sagt tak til Erik Mikkelsen, der har valgt at koncentrere sig om andre opgaver på skolen og derfor ønsker at udtræder af foreningens bestyrelsen.
  • Uddelt legater til elevers deltagelse i studieture i 2. g studieretningsture og 3. g tilvalgsfagenes fag ture (tilsammen for i alt 20.600 kr.). Dette er omtrent samme beløb i forhold til året før. Antallet af ansøgere forventes at være tilsvarende højt i det kommende skoleår. En tur til Kenya for 2.a, der koster mere end studieturen plejer, vil forventeligt give behøv for et større beløb til uddeling af stipendier
  • Bevilget tilskud til eventyrløb, men dette blev ikke udnyttet, idet skolen i år ikke deltog i Eventyrløbet.
  • Udlejet foreningens elevskabe. Indtægten er stadigt faldende. Måske skyldes det at eleverne har flere og flere elektroniske bøger. Vi har derfor valgt at sætte lejen ned til det halve i dette skoleår.
  • Konstateret at fodboldspillene næsten ingen indtægt giver. Eleverne har formodentligt rigeligt med elektroniske alternativer, der ikke kræver indkast af kontanter/mønter.
   Mogens Toft har kontakt til elevorganisationerne, der eventuel ønsker at overtage spillene, efter en frakobling af møntindkastet.
  • Vi har tidligere overladt ansvaret til årsfesten til Aktivitetsudvalget, der nedsætter et lærer-elevudvalg til planlægning og afholdelse af Årsfesten. Bestyrelsen af TGV er dog stadigt involveret som ”konsulenter” og praktiske grise for den praktiske del af arrangementer. Fx aftale med bigband, det praktiske ved salg af billetter, fordeling af frivillige i barerne, ansvarlighed mht. til pengekasser, garderobe, etc.
   Økonomisk er vi dog ikke involveret.

  Flemming Petersen

  Formand TGV.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved konstitueret kasserer Lektor Simon Worsøe

Regnskabet godkendt.

Desuden blev der traditionelt fremlagt et budget for dette skoleår.

4. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret på 200 kr.
Fastholdt på 200 kr.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 • Lærer Lise Christiansen.
 • Pedel Mogens Toft.
 •  Lærer Anette Fog

Alle blev valgt/genvalgt

Ikke på valg var:

 • Lærer Flemming Petersen.
 • Lærer Simon Worsøe.

 

6. Valg af revisor:

Lærer Lasse Baasch Engedal ønsker valg som revisor
Genvalgt med tak for revision
Lærer Per Apollo ønsker valg som revisorsuppleant
Genvalgt

7. Eventuelt

§4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden efterårsferien. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Ordinær generalforsamling indkaldes gennem skolens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 5 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel. Denne afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller mindst 25 medlemmer fremsætter krav herom.

Ændring i vedtægter vedtaget.

Med venlig hilsen
Flemming Petersen, formand