Vedtægter for Tornbjerg Gymnasiums Venner

§1
Foreningens formål er at fremskaffe midler til støtte af aktiviteter på Tornbjerg Gymnasium, som ikke i tilstrækkelig grad nyder offentlig støtte.

§2
Alle interesserede kan optages som medlemmer.

§3
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det opkræves i oktober måned. Eventuelle gaver henlægges i en fond, hvis hovedstol ikke må angribes.

§4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden efterårsferien.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Ordinær generalforsamling indkaldes gennem skolens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 5 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel. Denne afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller mindst 25 medlemmer fremsætter krav herom.

§5
På den ordinære generalforsamling foretages:

a. Valg af dirigent
b. Aflæggelse af beretning
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d. Fastsættelse af kontingent
e. Indkomne forslag
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen
g. Valg af revisor
h. Eventuelt

§6

Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer uden ledelsesfunktion som vælges på generalforsamlingen. Det forudsættes, at de valgte er medlemmer af foreningen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, 2-4 af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Kassereren er altid en ved gymnasiet ansat.

§7
Regnskabsåret er skoleåret. Det reviderede regnskab udsendes tillige med indkaldelse til generalforsamling.

§8

Bestyrelsen disponerer over foreningens årlige overskud til de i §1 angivne formål.
TGV’s Fond består af værdipapirer, der kun kan lånes til større indkøb mod tilbagebetaling året efter.

§9
Vedtagelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves, at 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

§10
Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder dens værdier en fond kaldet “TORNBJERG GYMNASIUMS FOND”. Denne bestyres af det pædagogiske råd eller tilsvarende organ.

Således vedtaget ved urafstemning pr. 15.4.1989, ændringer vedtaget pr. 4.9.1991, 29.9.1993, 17.9.2003, 23.9.2009, 14.10.2010 , 28.10.2011 og 25.8.2017.


STØT FORENINGEN, BLIV MEDLEM

…OG GIV DIT BIDRAG TIL EN AKTIV SKOLE:

Bankkonto

Reg. nr. 2375
Konto nr. 6269 986 091.