Medarbejder- og elevindflydelse på Tornbjerg Gymnasium

Medarbejdere og elever er repræsenteret i skolens bestyrelse, som har sin egen forretningsorden.

Elevernes formelle medindflydelse varetages i øvrigt gennem elevrådet, som har sin egen forretningsorden, og ellers som beskrevet i forretningsordenen for Skoleforum og Koordinationsudvalget på Tornbjerg Gymnasium.Samarbejdsudvalget er det fælles organ for ledelse og medarbejdere, der behandler sager, som relaterer sig til arbejds- og personaleforhold, som hører under arbejdsgivers ledelsesret. Samarbejdsudvalget har sin egen forretningsorden.

Forretningsorden for med Skoleforum og Koordinationsudvalg på Tornbjerg Gymnasium:

Skoleforum:

 • 1      Skoleforum omfatter i sin helhed alle ansatte (lærergruppen og TAP-gruppen) og elever på Tornbjerg Gymnasium, men består i øvrigt af en afdeling for elever og en afdeling for ansatte.

I almindelighed er Skoleforum en virtuel platform for information og debat om alle forhold med relevans for skolens liv, men ledelsen kan indkalde Skoleforum til egentlige møder – enten i form af personalemøder eller elevmøder, eller møder for såvel ansatte som elever.

Stk. 2           Indkaldelse til personalemøder eller møder for hele skolen og udformning af dagsordenen for disse møder sker så vidt muligt i samråd med Koordinationsudvalget og med mindst to ugers varsel. Dagsorden til personalemøder skal så vidt mulig være færdig og offentliggjort senest tre hverdage før mødet.

Hvis medarbejderrepræsentanterne i Koordinationsudvalget i enighed ønsker et personalemøde, skal ledelsen indkalde hertil.

Der afholdes som minimum et personalemøde pr. år.

Indkaldelse til rene elevmøder og udformningen af dagsordenen for disse sker i samråd med elevrådet.

Stk. 3           Det er Koordinationsudvalgets ansvar at alle dets overvejelser og beslutninger gøres tilgængelige for medarbejdere og elever på Skoleforums virtuelle platform, hvor der på denne baggrund kan foregå en fri og åben debat.

Stk. 4           Skoleforum kan fungere som en platform for skriftlige afstemninger blandt medarbejdere eller elever om et givet afstemningstema, hvorved medarbejderholdningen eller elevholdningen kommer til udtryk.

Ledelsen eller Koordinationsudvalget kan afholde afstemninger om et givent tema blandt medarbejderne eller eleverne.

15 medarbejdere af Skoleforum kan ved skriftlig og begrundet henvendelse til Koordinationsudvalget forlange afholdt en skriftlig afstemning blandt medarbejderne. Koordinationsudvalget afsætter tid til debat på Skoleforum og organiserer afstemningen, hvis resultat udtrykker medarbejdernes holdning til sagen.

Elevrådet kan afholde skriftlig afstemning blandt eleverne om et givet emne, efter at der har været afsat til debat op i Skoleforum. Herved tilkendegiver elevholdningen til sagen.

 

Koordinationsudvalget:

 • 2      Koordinationsudvalget er skolens centrale høringsorgan og forum for debat mellem ledelsen, medarbejderne og eleverne.

Stk. 2           Det forventes derfor, at ledelsen sætter alle beslutninger af væsentlig betydning for skolens liv og udvikling på udvalgets dagsorden til drøftelse.

Alle medlemmer af udvalget kan sætte sager på dagsordenen.

Ikke-medlemmer (medarbejdere og elever) kan få sager til debat i udvalget under forudsætning af en skriftlig formulering og et personligt fremmøde ved udvalgets behandling af det pågældende dagsordenspunkt.

Dagsordenspunkter skal være motiverede i henhold til skabelonen i bilag 1, og tilsendes formanden senest fem hverdage inden mødet.

Stk. 3           Koordinationsudvalgets beslutninger indskrænker ikke ledelsesretten, men udvalget forudsættes i almindelighed at arbejde via fælles refleksion og forhandling, således at udvalgsbeslutninger altså kun sker ved konsensus.

Når ledelsen sætter en sag på udvalgets dagsorden tilkendegiver den på forhånd, om behandlingen er at betragte som en beslutningssag eller blot en høring af holdningen i udvalget. I høringssager munder udvalgets behandling ud i, at de valgte repræsentanter (lærere, elever og TAP) på egne vegne tilkendegiver synspunkter, som noteres i referatet. Den samme regel gælder, hvis der ikke kan opnås enighed i udvalget. Der opereres altså ikke med egentlige afstemninger i Koordinationsudvalget. Hvis ledelsen har tilkendegivet, at der tale om et beslutningspunkt, forventes den ikke at blokere for beslutninger ved som eneste part at forhindre enighed.

Sager der er sat på dagsordenen af andre end ledelsen er som udgangspunkt høringssager.

Stk. 4           Koordinationsudvalget består, ud over to medlemmer af ledelsen, af to elever, to repræsentanter for TAP og seks lærere.

Koordinationsudvalgets valgte medlemmer deltager med deres personlige kvalifikationer og synspunkter på lige fod i drøftelsen af alle sager, men de forventes at kommunikere med den vælgergruppe, som de repræsenterer i sager hvor det har særlig relevans (jf. bilag 3).

Lærergruppen vælger sine repræsentanter for to år ad gangen, således at to eller tre udskiftes hvert år. Valget sker ved skriftlig afstemning (evt. elektronisk), idet det så vidt muligt skal sikres, at de faglige hovedområder er repræsenteret i Koordinationsudvalget. Jf. bilag 3.

TAP-gruppen vælger sine repræsentanter for to år ad gangen, således at én udskiftes hvert andet år, og således at såvel den tekniske som den administrative gruppe er repræsenteret.
Valg afholdes på et tidspunkt, hvor det giver mulighed for at tage det i betragtning ved tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdsportefølje.

Elevrådet vælger hvert år to repræsentanter til udvalget.

Stk. 5           Koordinationsudvalget konstituerer sig ved starten af hvert skoleår med en formand og en næstformand (valgt blandt medarbejderrepræsentanterne) og en referent. Formanden eller evt. næstformanden fungerer som mødeleder.

Stk. 6           Koordinationsudvalget holder møder ca. hver tredje uge efter en tidsplan som tilrettelægges af formand og næstformand efter aftale med ledelsen.

Mødernes dagsorden tilrettelægges af formand og næstformand efter aftale med ledelsen og offentliggøres på Skoleforum senest to hverdage før mødet.

Ekstraordinære møder i Koordinationsudvalget kan holdes efter aftale mellem ledelse og udvalgsformanden.

Stk. 7           Referenten sender referatet til høring hos udvalgets medlemmer senest to hverdage efter mødet og det offentliggøres senest syv hverdage efter mødet.

Stk. 8           Udvalgets dagsordener, bilag og referater dokumenteres for alle på Skoleforum, hvor ikke-medlemmer har mulighed for at kommentere på udvalgets arbejde. Møderne er åbne for interesserede medarbejdere.

 

Faste udvalg:

 • 3      Efter aftale i Koordinationsudvalget kan der nedsættes faste udvalg med en sammensætning og en arbejdsopgave, der er beskrevet i et kommissorium, og hvis virke først ophører når udvalget besluttes nedlagt eller det får omdefineret sine arbejdsopgaver. Jf. bilag 2. Der inviteres til, at særligt interesserede medarbejdere kan melde sig som deltagere i udvalget – for et skoleår ad gangen.  Hvis for mange interesserede melder sig, afholder Koordinationsudvalget valg til udvalget. Hvis færre kandidater end nødvendigt melder sig, så udpeges de manglende medlemmer af ledelsen.

Stk. 2           Valg afholdes på et tidspunkt, der giver mulighed for at tage det i betragtning ved tilrettelæggelsen af arbejdsporteføljen.

Stk. 3           Udvalget kan være selvstændigt besluttende i det omfang det fremgår af kommissoriet, men refererer i øvrigt til Koordinationsudvalget. Udvalget dokumenterer sit arbejde på Skoleforums platform, hvor ikke-medlemmer kan kommentere udvalgets arbejde.

 

Arbejdsgrupper, ad hoc:

 • 4      Efter aftale i Koordinationsudvalget kan nedsættes arbejdsgrupper med bestemte tidsbegrænsede arbejdsopgaver, der er beskrevet i et kommissorium, og hvis virke derfor ophører, når opgaven løst. Jf. bilag 2. Der inviteres til, at særligt interesserede medarbejdere kan melde sig som deltagere i udvalget.  Ledelsen kan dog blokere kandidater, der ikke skønnes at have tilstrækkelig arbejdstid til rådighed i forhold til sine andre opgaver. Hvis for mange interesserede melder sig, afholder Koordinationsudvalget valg til arbejdsgruppen. Hvis færre kandidater end nødvendigt melder sig, så udpeges de manglende medlemmer af ledelsen.

Stk. 2           Arbejdsgruppen kan være selvstændigt besluttende i det omfang det fremgår af kommissoriet, men refererer i øvrigt til Koordinationsudvalget. Arbejdsgruppen dokumenterer sit arbejde på Skoleforums platform, hvor ikke-medlemmer kan kommentere udvalgets arbejde.

 

Faggrupper:

 • 5      Efter aftale i Koordinationsudvalget kan faggrupper i begrænset omfang pålægges arbejdsopgaver, der knytter sig naturligt til undervisningen og til arbejdet i faget i øvrigt. Opgaven beskrives i henvendelsen til faggruppen, som via faggrupperepræsentanten selv organiserer sit arbejde og refererer tilbage til koordinationsudvalget.

 

Informationsgange:

 • 6      Skoleforum organiseres i tråde efter sager. Medlemmerne af Koordinationsudvalget fordeler ansvaret for trådene mellem sig og sikrer, at tråde lukkes, når de ikke længere er relevante. Væsentlige konklusioner og bilag arkiveres elektronisk i et søgbart arkiv.

Stk. 2           Ugebrevet opretholdes som centralt informationsorgan på skolen, og alle væsentlige sager fra ugen og oplæg til den kommende uge søges præsenteret, i det mindste i stikordsform.

 • 7      Denne struktur for medindflydelse på Tornbjerg Gymnasium evalueres mindst hvert tredje år med henblik på evt. justeringer eller større ændringer. Koordinationsudvalget forestår evalueringen.

Stk. 2           Ændringer i denne forretningsorden kan foretages ved fælles beslutning i Koordinationsudvalget efter en høring i Skoleforum og i Skolens Samarbejdsudvalg. Den skal efterfølgende bekræftes ved en personaleafstemning, hvor et flertal af de afgivne stemmer skal være støtte den foreslåede ændring.

 • 8      Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2014. Dog gælder der en overgangsordning frem til den 1. august 2014, idet der i januar 2014 vælges tre lærere med valgperiode frem til 31. juli 2015 og tre lærere med valgperiode frem til 31. juli 2016. Der vælges én TAP-repræsentanter for perioden frem til 31. juli 2015 og én for perioden frem til 31. juli 2016.
  Igangværende udvalg (Aktivitetsudvalget) og arbejdsgrupper (SN kortlægger skriftlighed) fortsætter til arbejdet er afsluttet eller et nyt kommissorium vedtages i Koordinationsudvalget.
  Aftalen kan af ledelsen eller af medarbejderne gennem skolens Samarbejdsudvalg med tre måneders varsel opsiges til enten 1. januar eller 1. august.

Faggrupperne

består af lærerne i de enkelte fag. Faggruppen er ansvarlig for fagets vedligeholdelse og udvikling. Faggruppen står for indkøb af undervisningsmaterialer til faget.

Ledelsen

afholder ugentlige møder og, der afholdes ligeledes kontormøder ugentligt mellem ledelse og teknisk-administrativt personale.

SU-udvalget

er sammensat af repræsentanter for alle ansatte og for ledelsen. SU-udvalget omfatter tillige arbejdsmiljøorganisationen. SU-udvalget drøfter forhold vedr. Tornbjerg Gymnasium som arbejdsplads f.eks. arbejdsmiljø, udarbejder skolens personalepolitik mv

GL-Tillidsrepræsentanten og ledelsen

samarbejder om lærernes arbejdsvilkår, herunder indgår aftaler om arbejdstid og løntillæg

Elevrådet

består af repræsentanter for de enkelte klasser.
Elevrådet og rektor holder løbende møder om forhold, der er aktuelle for eleverne.
Se mere her.