Vision og mission

Mission

Tornbjerg Gymnasium er uddannelsesstedet for alle unge, som vil engagere sig fagligt og personligt i en ungdomsuddannelse, der åbner dørene til videregående uddannelse.

Vision 2020

Tonbjerg Gymnasium er en internationalt orienteret skole med velfungerende studiemæssige rammer præget af engagerende undervisning med faglig dybde og vægt på elevindflydelse. Tornbjerg Gymnasium er efterspurgt, fordi det både er et stærkt og ligeværdigt fællesskab og samtidigt en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads for elever og personale, hvor alle har mulighed for at udvikle deres talent.

Bestyrelsen har efter indstilling fra skolens elever, personale og ledelse udvalgt tre overordnede indsatsområder engagerende undervisning, den internationalt orienterede skole samt attraktiv arbejdsplads og studiested, som nedenfor er konkretiseret i form af indsatser, der igangsættes og så vidt muligt gennemføres i 2016 med mindre andet fremgår af teksten. Til hver indsats udformes en handlingsplan, der præciserer ansvaret for indsatsen og milepæle i arbejdet, og som så vidt muligt viser indsatsområdets udvikling i hele visionsperioden.

 

Engagerende undervisning

Det overordnede mål med indsatsen er, at Tornbjerg Gymnasium er en skole, hvor eleverne i alle fag og studieretninger oplever fagenes sammenhæng med virkeligheden og en sammenhæng mellem fagene inden for en ramme, hvor dannelse er et væsentligt grundlag for forberedelsen til fremtiden.

Konkret skal der gennemføres mindst tre typer indsatser:

Evalueringsstrategi

Der skal i løbet af foråret 2016 udarbejdes en samlet evalueringsstrategi for Tornbjerg Gymnasium, som forelægges bestyrelsen til vedtagelse. Strategien skal overordnet sikre kvaliteten af uddannelsen, at den enkelte elev modtager den relevante feedback på sin indsats og udviklingsmuligheder, og at undervisningen evalueres og justeres systematisk.

Undervisningsprojekter

Der gennemføres en midtvejsevaluering af skolens elektroniske skrivevejledning (Letbanen) med henblik på den nødvendige indholdsmæssige justering og implementering af den i 2g- og 3g-forløbene og de tilsvarende store opgaver.

Der skal på undervisningsområdet i skoleåret 2016-17 desuden igangsættes mindst to projekter, som kan strække sig over mere end et skoleår. Et af projekterne skal rette sig mod en mere varieret tilrettelæggelse af undervisningen, øget omfang af anvendelsesorientering og inddragelse af eleverne, så de får større ansvar for undervisningens indhold og gennemførelse. De valgte projekter præsenteres for bestyrelsen i forbindelse med bestyrelses­mødet i maj måned.

Alle projekter afrapporteres skriftligt med udgangen af 2016 med en midtvejsrapport.

Talentpleje

Der skal opstilles en overordnet plan for skolens talentarbejde, som systematiserer og prioriterer initiativerne, samtidigt med at der skabes en ramme for talentfulde elevers deling af erfaringer. Planen skal indeholde nye initiativer, som giver mulighed for talentudvikling for en bredere kreds af elever, lige som den skal indeholde initiativer, som retter sig mod den enkeltes mulighed for at møde udfordringer i at kombinere skole og livet uden for denne (life skills). Planen forelægges for bestyrelsen i foråret 2016 og iværksættes snarest muligt.

 

Den internationalt orienterede skole

Det overordnede mål med indsatsen er, at Tornbjerg Gymnasium er ungdomsuddannelsesinstitutionen i Odense med et markant udbud af internationale aktiviteter i antal, omfang og kvalitet.

Konkret skal der gennemføres to typer indsatser:

En international studieretning 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger mulighederne for at oprette en international studieretning, som med undervisning på engelsk i de fleste fag skal være attraktiv for elever med udenlandsk baggrund. Resultaterne af arbejdsgruppens undersøgelse og forslag til indhold skal være færdig september 2016.

Internationaliseringsprojekter

Der igangsættes i løbet af året mindst tre forskellige, nye initiativer, som styrker det internationale samarbejde mellem skolen og danske/internationale aktører med henblik på, at flere af skolens elever har en tydelig international dimension i skoleforløbet. Initiativerne midtvejsevalueres i slutningen af året.

 

Attraktiv arbejdsplads og studiested

Det overordnede mål med indsatsen er, at Tornbjerg Gymnasium udvikler sig som fællesskab og attraktiv arbejdsplads og studiested, hvor alle har mulighed for at udvikle deres potentiale og talent og har indflydelse på hverdagen og udviklingen på skolen, undervisningens indhold og tilrettelæggelse.

Konkret skal der gennemføres tre typer indsatser:

International kommunikation

Ledelsen skal igangsætte initiativer, som kan forbedre kommunikationen mellem ledelse og personale. Initiativerne afrapporteres og evalueres i slutningen af året i samarbejdsudvalget, hvorefter resultaterne forelægges bestyrelsen.

Der igangsættes efter drøftelse i skolens samarbejdsudvalg et toårigt projekt, der kan styrke den interne kommunikation mellem alle parter og faggruppernes videndeling. Projektet midtvejsevalueres af samarbejdsudvalget i slutningen af året med henblik på evt. justeringer.

Attraktivt studiested

Der skal gennemføres mindst tre projekter, der tilsammen giver udvidede fysiske rammer for sociale elevaktiviteter uden for undervisningstiden, styrker sammenholdet i de nye studieretningsklasser i 1g og fastlægger rammer for den fremtidige indretning af studiecentret, der matcher elevernes behov og ønsker.

Projekterne afrapporteres i løbet af 2016, og de konkrete initiativer evalueres af elevrådet.

Attraktiv arbejdsplads

Der skal igangsættes mindst to initiativer, som fører til en tydelig anerkendelse af medarbejdernes indsats og styrker det kollegiale fællesskab på tværs af personalegrupper. Initiativerne evalueres af samarbejdsudvalget.