Til elever og forældre:

Underretning om indsamling af personoplysninger

 

Tornbjerg Gymnasium sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal Tornbjerg Gymnasium give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

 

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Retten til at trække samtykke tilbage
 10. Dine rettigheder
 11. Klage til Datatilsynet

 

I det vedlagte bilag finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, Tornbjerg Gymnasium skal give dig.

Dette brev er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

 

Tornbjerg Gymnasium

 


 

Bilag:

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

1. Tornbjerg Gymnasium er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Tornbjerg Gymnasium er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Tornbjerg Gymnasium

Skærmhatten 15

5220 Odense SØ

 

CVR-nr.: 29 55 39 39

Telefon: 66 15 71 02

Mail: kontor@tornbjerg-gym.dk

 

2. Kontaktoplysning til databeskyttelsesrådgiver

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Anne Schultz på følgende måder:

 

På e-mail: ansc@itcfyn.dk

På telefon: 51 38 32 53

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Tornbjerg Gymnasium behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om de gymnasiale uddannelser. Eksempelvis personoplysningerne om dig med det formål at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive indstillet til eksamen samt at du opfylder betingelserne for at blive student. Nogle af disse oplysninger er vi forpligtede til at videresende til Undervisningsministeriet, SU-styrelsen, Kommune, region og dine forældre (hvis du er under 18 år).

Tornbjerg Gymnasium kan også få brug for oplysninger som er følsomme personoplysninger om dig. Dette sker kun hvis oplysningerne har relevans for din skolegang. Det kan være tilfældet, hvis oplysningerne handler om din trivsel eller dit helbred, fx lægelige oplysninger som led i fravær.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om de gymnasiale uddannelser
 • Bekendtgørelsen om optagelse på ungdomsuddannelser
 • Lov om taxametertilskud
 • Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.
 • Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, st. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Tornbjerg Gymnasium behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Som elev på Tornbjerg Gymnasium registrerer og behandler vi data om dig. Det er oplysninger, som du har oplyst i dit ansøgningsskema samt oplysninger fra tidligere skolegang. Vi registrerer oplysninger om dit fravær, dit studieforløb samt resultater af karakterer.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Tornbjerg Gymnasium videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder (Undervisningsministeriet, SU-styrelsen, Kommunen, Regionen).
 • Ludus
 • It-Center Fyn
 • IMS
 • Boss
 • Undervisningsportaler
 • Docunote
 • Facebook
 • Microsoft
 • Dine forældre hvis du er under 18 år
 • Andre skoler

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysninger om dig stammer fra:

 •  Din ansøgning som vi modtager fra optagelse.dk.
 • Ved overflytning fra anden skole, modtager vi oplysninger om dig fra afsenderskolen.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

 • Oplysninger til brug for kopi af eksamensbevis gemmes i 30 år.
 • Oplysninger til brug for merit gemmes i 10 år.
 • Oplysninger til brug for rigsrevisionen gemmes i 5 år.
 • Efter endt uddannelse slettes øvrige oplysninger efter 12 måneder.
 • For udmeldte elever uden afsluttet eksamen slettes øvrige oplysninger efter 12 måneder.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Tornbjerg Gymnasiums behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Tornbjerg Gymnasium behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.