PÆDAGOGIKUM PÅ TORNBJERG GYMNASIUM

MÅLSÆTNING FOR PÆDAGOGIKUM PÅ TORNBJERG GYMNASIUM  

Læs om målsætningen for pædagogikum på Tornbjerg Gymnasium ved at klikke her

Tornbjerg Gymnasium forventer af sine kandidater i uddannelsesstilling,

 • at de ønsker at være engagerede og professionelle lærere
 • at de udviser åbenhed, samarbejdsvilje og ønske om at indgå i en dialog

Tornbjerg Gymnasium ønsker

 • at være et attraktivt uddannelsessted for kandidater fra hele landet
 • at indgå i et samarbejde med de øvrige gymnasier på Fyn om at sikre kvaliteten i uddannelsen af de kommende lærere i gymnasieskolen
 • at uddannelsen af kandidater bidrager til skoleudviklingen

Ved et attraktivt uddannelsessted forstår vi en skole, som

 • giver en bred og alsidig indføring i gymnasielærerjobbet
 • er en frugtbar platform for kandidatens professionelle og personlige udvikling
 • understøtter kandidatens udvikling til ”reflekteret praktiker
 • respekterer kandidatens personlige råderum og eget potentiale i udviklingen af lærerrollen
 • giver kandidaten mulighed for at erhverve de brede kompetencer, som professionen kræver
 • bidrager til at der skabes sammenhæng mellem teori og praksis i pædagogikumforløbet

Ved at samarbejde med de øvrige gymnasier ønsker vi at opnå,

 • at Region Syddanmark bliver et attraktivt uddannelsessted for kandidater
 •  at videndeling bliver en selvfølgelig del af den samlede skoleudvikling på Fyn
 • at der udvikles et professionelt netværk mellem skolerne på Fyn.

Ved pædagogikum som element i skoleudviklingen mener vi:

 • at den brede gymnasiefaglighed, som bekendtgørelse og vejledning for pædagogikum beskriver, er almene kompetencer hos alle lærere
 • at uddannelsen af nye gymnasielærere på Tornbjerg bidrager til, at skolen er fremtidsorienteret med udviklingsmuligheder for alle lærere

Ovenstående betyder, at ALLE ansatte

 • er åbne og parate til at drøfte alle forhold vedr. professionen, herunder fag, pædagogik, egen undervisningspraksis, andre skoleaktiviteter, ansættelse og løn med kandidaterne
 • udviser en generel beredvillighed til efter nærmere aftale at lade kandidaterne overvære undervisning i egne klasser og drøfte denne undervisning med kandidaterne

Pædagogikumvejlederne

 • indgår i en åben dialog med kandidaten, som understøtter kandidatens refleksion over sin egen og vejlederens undervisning
 • er lydhør over for og respekterer kandidatens egne ressourcer og kompetencer i udviklingen af lærerrollen
 • erhverver sig indsigt i pensum for teoretisk pædagogikum med henblik på at bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem teori og praksis
 • er sparringspartner for kandidaten i alle spørgsmål vedr. undervisningen og andre forhold, der vedrører lærerprofessionen
 • samarbejder med kursusledelsen og kandidatens øvrige vejledere om at skabe sammenhæng og progression i kandidatens uddannelsesforløb
 • deltager i evalueringen af vejledningsforløbet
 • deltager i efteruddannelse for vejledere Kursusledelsen
 • informerer systematisk om forhold vedr. pædagogikum
 • er forpligtet til at yde støtte og vejledning i forhold til både kandidat og vejledere
 • er ansvarlig for planlægning og koordinering af kandidatens samlede uddannelsesforløb
 • forestår i samarbejde med kandidaten udarbejdelsen af uddannelsesplanen for den enkelte kandidat
 • afholder et introducerende møde med vejlederne
 • holder løbende vejlederne orienteret om kandidatens uddannelsesplan
 • har indsigt i det pædagogiske udviklingsarbejde på skolen og formidler viden herom
 • er tilknyttet skolens Udviklingsudvalg
 • orienterer rektor om den enkelte kandidats forløb
 • samarbejder med skolens ledelse om at sikre sådanne rammer på skolen, at målsætningerne for pædagogikum slår konkret igennem
 • tager initiativ til evaluering af de enkelte forløb – efteruddanner sig løbende.

Ledelsen/ Rektor

 • er ansvarlig for, at målsætningen for pædagogikum er tydelig for alle ansatte på skolen
 • støtter op om pædagogikums implementering på skolen og dets bidrag til skoleudviklingen
 • udpeger kursusledere og vejledere
 • afholder et introducerende møde med kandidaterne
 • afholder samtaler ink. MUS-samtale med kandidaterne
 • holder løbende møder med kursusledelsen om aktuelle spørgsmål vedr. pædagogikum
 • holder sig orienteret om den enkelte kandidats forløb

Faggrupperne

 • inddrager kandidaten i den fælles faglige udvikling
 • engagerer sig og tematiserer fagpædagogik i det faglige samarbejde
 • inspirerer og understøtter kandidaterne
 • skaber rum for videndeling

Udvalg

 • stiller sig til rådighed for kandidaterne således, at disse kan få indblik i arbejdet i skolens demokratiske struktur
 • inddrager kandidaterne i konkret udvalgsarbejde med tilhørende underudvalg, ad hoc arbejdsgrupper og projektforløb

Studievejledningen

 • orienterer kandidaterne om studievejledningens arbejdsområde, samspillet mellem studievejledning og teams, samarbejdet med skolens ledelse om den enkelte elev

Tillidsrepræsentanten

 • introducerer kandidaterne til overenskomsten og GL-klubben
 • oplyser kandidaterne om rettigheder, pligter og muligheder