Studie- og ordensregler

Tornbjerg Gymnasiums studie- og ordensregler (PDF-udgave)

 

GRUNDLAG 

Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer og i fællesskabet. Målet er, at alle elever udvikler sig mest muligt fagligt og personligt i et miljø præget af høj faglighed med vægt på kvalitet og kreativitet. Vi tilstræber, at alle elever og medarbejdere trives i hverdagen, og med nøgleord som tolerance, ligeværd, rummelighed og ansvar er vi fokuserede på at skabe rammerne for virkelyst og livsduelighed. Vi arbejder for, at alle handler med omtanke i relation til Tornbjerg Gymnasium, vores lokalområde og miljøet.

Studie- og ordensreglerne gælder i forbindelse med undervisningstiden, hvad enten denne foregår på skolen eller uden for skolen, fx på ekskursioner. Reglerne kan også bringes i anvendelse i forbindelse med brug af internettet eller i situationer uden for undervisningstiden, når de involverede elever indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen, eller hvor elevernes adfærd skønnes at have betydning for undervisningen, ordenen eller samværet på skolen. Hvis elever udviser adfærd, der groft strider mod skolens værdigrundlag og almindelig god opførsel, kan det medføre sanktioner og i visse sammenhænge erstatningskrav fra skolens side.

Eleverne orienteres af skolens ledelse om nærværende regler og om konsekvenserne af overtrædelse af dem – det er en pligt for eleverne at holde sig orienteret om reglerne, der fremgår af skolens hjemmeside.

 

STUDIEREGLER

Mødepligt og aktiv deltagelse i undervisningen

Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8:15 og kl. 16:30, og eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer, der forlænger skemaet ud over kl. 15:30, varsles mindst 14 dage i forvejen.

Der er mødepligt til undervisningen, herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, der er planlagt af skolen som led i undervisningen, fx Tornbjergsamlinger og –møder samt studievejledning. Som udgangspunkt bliver man registreret som fraværende til undervisningen i idræt, hvis man ikke møder til undervisningen omklædt til passende idrætstøj. Der er også mødepligt til udadrettede aktiviteter, ekskursioner, studieture o.lign., hvis prisen for forplejning o.lign. ikke overstiger et af Undervisningsministeriet fastsat beløb – i 2019 er det 90 kr pr. døgn. Elever, som ikke deltager i en planlagt, udadrettet aktivitet, skal i stedet afvikle faglige aktiviteter på skolen af samme omfang som resten af holdet efter gymnasiets nærmere bestemmelse.

Eleverne skal deltage aktivt i alle skolens planlagte undervisningsaktiviteter, herunder virtuel undervisning, selvstændigt arbejde og prøver. Aktiv deltagelse betyder, at man møder forberedt til undervisningen og indgår i de planlagte aktiviteter, bidrager til diskussioner og gruppearbejder m.m.

En fremmødt elev, der på grund af sit handikap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i undervisningen, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering på basis af en lægeattest – udgiften til lægeattest afholdes af eleven. Det samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i undervisningen i et eller flere fag.

Eleverne er også forpligtede til rettidigt at aflevere besvarelser af alle stillede skriftlige opgaver, som i omfang og kvalitet svarer til forventningen – eleven skal have gjort en synlig indsats for selvstændigt at søge at besvare alle dele af den stillede opgave. Besvarelserne skal som hovedregel være afleveret på elektronisk form i LUDUS senest 23:59 på den afleveringsdag, som fremgår af LUDUS. Ved større skriftlige opgaver (dansk-historie-opgave, studieretningsopgave, studieretningsprojekt o.lign.) gælder den frist, som er fastsat af skolen/Undervisningsministeriet. Hvis man undtagelsesvis er forhindret i at aflevere besvarelsen på den fastsatte dag, skal læreren kontaktes derom i god tid før udløbet af fristen. Læreren kan så, hvis begrundelsen for sen aflevering vurderes acceptabel, fastsætte en ny, senere frist for den enkelte.

På Tornbjerg Gymnasium administreres elevernes pligt til fremmøde til undervisningen på følgende måde: I hver lektion registreres det i LUDUS, hvilke elever der ikke er til stede. Det sker uanset årsagen til fraværet. Eleven kan løbende se den aktuelle status for fremmøde og afleveringer, og der er således mulighed for selv at kontrollere skolens registrering af evt. fravær og forsømmelser.

Alle elever har pligt til at melde fravær og årsag dertil senest samme dag via LUDUS. Hvis særlige grunde taler for det, kan eleven give skolen telefonisk besked om fravær ved sygdom, dødsfald i nærmeste familie eller andet akut fravær. Det er vigtigt, at årsagen til ethvert fravær angives, idet den indgår i grundlaget for skolens stillingtagen til evt. sanktioner. Fravær begrundet i opfyldelse af elevens forpligtelser efter lovgivning, fx deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af borgerligt ombud, kan registreres som gyldig fraværsbegrundelse. Deltagelse i møde i elevrådet eller i et af skolens faste udvalg i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær, idet skolen efterfølgende sletter fraværet på basis af en deltagerliste. Skolen har mulighed for at begrænse en sådan deltagelse i elevråd eller faste udvalg, hvis den i en væsentlig grad må forventes at svække elevens faglige standpunkt.

Fravær, manglende aktivitet eller forsømmelser og reaktioner herpå

Elevernes tilstedeværelse, aktive deltagelse i undervisningen og aflevering af skriftlige opgaver følges af skolen. Hvis en elev ikke deltager aktivt, har et uacceptabelt fravær eller forsømmelser reagerer den ansvarlige uddannelsesleder og tildeler om nødvendigt en advarsel eller en sanktion, se nedenfor.

Elever, der midlertidigt på grund af sygdom i længere tid ikke kan følge den almindelige undervisning, får tilbud om sygeundervisning. På tilsvarende måde får elever med fravær på grund af anerkendte aktiviteter som fx deltagelse i nationale eller internationale konkurrencer tilbudt supplerende undervisning. Den supplerende undervisning erstatter den uddannelsestid, som eleven ikke har gennemført i den pågældende periode.

Lægeerklæring

Ved fravær i mere end tre på hinanden følgende skoledage kan skolen udbede sig en lægeerklæring som begrundelse for fraværet. Ved fravær fra termins- eller årsprøver samt afsluttende prøver som følge af sygdom skal der altid forelægges en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Udgiften til en sådan lægeerklæring afholdes af eleven.

Snyd

Udgivelse af andres skriftlige arbejde for ens eget accepteres ikke, uanset om det er afskrift eller manglende angivelse af citat. Det vil i det daglige først medføre en pædagogisk tilrettevisning fra den involverede faglærer. I tilfælde af gentagelse medfører det en skriftlig advarsel, og opgaven registreres som ikke-afleveret. Ved fortsat snyd kan sanktionerne nedenfor også bringes i anvendelse uden forældelse – snyd kan i grove gentagelsestilfælde medføre bortvisning fra skolen.

Ved snyd i forbindelse med interne prøver, herunder brug af ikke-tilladte hjælpemidler, anses indsatsen ikke for at være den nødvendige præstation, og eleven kan pålægges at aflægge prøven på ny. Har eleven allerede tidligere modtaget en skriftlig advarsel eller sanktion for snyd, træffer rektor afgørelse om iværksættelse af skærpede sanktioner eller evt. bortvisning.

Snyd i forbindelse med officielle prøver behandles efter reglerne i Almeneksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr 343 af 04/04/2016, § 20.

Nægtet oprykning til næste klassetrin

En elev kan nægtes oprykning til næste klassetrin, hvis de opnåede faglige resultater ved skoleårets afslutning ikke er tilfredsstillende, dvs. gennemsnittet af karaktererne ved afsluttende prøver, årsprøver, årskarakterer og i 1g også karaktererne for NV og AP er under 2,0. De nærmere regler vedr. nægtet oprykning fremgår af bekendtgørelsens tekst – se Retsinformation (link til bekendtgørelsens tekst).

 

ORDENSREGLER

Eleverne skal i forholdet til alle andre udvise almindelig, ordentlig adfærd, behandle andre med respekt, ligeværdighed og tolerance, så skolen er et trygt sted at være. Alle elever skal umiddelbart og loyalt følge de konkrete anvisninger, som skolens ledelse eller ansatte giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på og omkring skolen, uanset om det sker skriftligt eller mundtligt. I forbindelse med ekskursioner, studierejser o.lign. kan der fastsættes skærpede regler.

Skolens inventar og materiel

Eleverne har pligt til at bidrage til, at skolens lokaler, inventar, it-udstyr, instrumenter og andet materiel, herunder udleveret undervisningsmateriale, bevares i pæn og ryddelig stand, og at der spares på ressourcerne.

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at den enkelte elev har erstatningspligt, hvis han/hun ødelægger skolens ejendom eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten gælder også på ekskursioner og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen.

Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og bidrage til, at skolen og dens omgivelser er præget af et rent miljø og god orden.

Brug af digitale enheder i undervisningen

Undervisning er et sæt af aktiviteter, der ledes af en lærer. Det er derfor læreren, som fastlægger rammerne for aktiviteterne, herunder om og hvordan mobiltelefoner, computere og andre digitale enheder kan anvendes i en undervisningssituation. Som hovedregel skal mobiltelefoner være slukkede eller i lydløs tilstand og gemt væk i tasken på gulvet, også ved fællesarrangementer. I tilfælde af anden brug end den planlagte kan læreren midlertidigt inddrage den digitale enhed for resten af lektionen.

Brug af faglokaler

Der er fastsat særlige regler for elevers brug af faglokaler til træning, sammenspil og lignende uden for den skemalagte undervisning. Alle elever skal altid følge de særlige regler for de pågældende lokaler, som fremgår af opslag i lokalerne.

Rygning, alkohol og rusmidler

Skoletiden er røgfri. Den røgfri skoletid gælder brug af tobak, e-cigaretter og andre nikotinprodukter, og de pågældende produkter må heller ikke handles på skolen. Skoletiden omfatter alle planlagte aktiviteter og pauserne mellem dem. Rygning er i det hele taget ikke tilladt på skolens område (matrikel), jf. Lov om røgfri miljøer. Ved længerevarende rejser og ved fjernundervisning kan der dispenseres for denne regel.

Ved overtrædelse af ovenstående gives i første omgang en advarsel. Ved gentagne overtrædelser kan eleven pålægges at gennemføre et rygestopkursus. Fortsætter eleven med at overtræde ovenstående kan eleven udskrives af gymnasiet.

Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol eller rusmiddel i skoletiden eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, at møde op på skolen i påvirket tilstand eller medbringe alkohol eller rusmidler på skolen. Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol inden for de rammer, som fastsættes af myndighederne.

Hvis skolen bliver opmærksom på en elevs brug af rusmidler eller misbrug af alkohol, vil eleven blive henvist til et samtale- og udredningsforløb hos Rusmiddelcenter Odense med henblik på behandling. Deltagelse i et sådant forløb er forudsætning for fortsat tilknytning til skolen.

Mobning

Enhver form for mobning, fysisk eller psykisk, er ikke acceptabel og strider mod skolens værdigrundlag. Det gælder uanset hvor og i hvilken form, mobningen foregår. Skolen vil gennem intervention og om nødvendigt brug af nedennævnte sanktioner søge at sikre, at mobningen ophører og respektfulde relationer genoprettes.

Optagelse af lyd eller billeder og deling heraf

Optagelse af lyd eller billeder med relation til skolen eller undervisningen og evt. videreformidling heraf (deling) kan kun ske med tilladelse fra en involveret lærer eller skolens ledelse.

Optagelse af lyd eller billeder og deling heraf er ikke tilladt, når det drejer sig om en anden persons private forhold eller i øvrigt involverer en anden person under omstændigheder, hvor personen åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf. Det gælder navnlig for optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Overtrædelse heraf kan medføre politianmeldelse.

 

SANKTIONER

Ved en overtrædelse af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter kan der i første omgang gives en pædagogisk tilrettevisning. Hvis en elev fortsat tilsidesætter skolens studie- og ordensregler, kan den ansvarlige uddannelsesleder iværksætte sanktioner.

Hvis en pædagogisk tilrettevisning ikke er tilstrækkelig, kan skolen tildele eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter 12 måneder, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd, bortfalder dog normalt ikke. I forbindelse med en skriftlig advarsel for manglende
aflevering af skriftligt arbejde kan skolen pålægge en elev at udarbejde det skriftlige arbejde på skolen i et bestemt tidsrum.

Skolens sanktioner over for elever, der fortsat tilsidesætter reglerne om aktiv deltagelse i undervisningen, tilstedeværelse og aflevering af opgaver, vil bestå af forskellige skridt:

  • Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere, evt. alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin, uanset om eleven bliver udtrukket til prøve eller ej i fagene eller faget
  • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at den pågældende elev på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin
  • Bortvisning

Skolen kan endvidere ved manglende studieaktivitet give meddelelse herom til SU-styrelsen, hvorefter udbetalingen af Statens Uddannelsesstøtte standses.

For de nævnte sanktioner gælder, at hvis eleven er under 18 år, orienteres indehaveren af forældremyndigheden skriftligt om sanktionen og dens begrundelse.

Hvis en elev overtræder skolens ordensregler, kan rektor helt eller delvist udelukke eleven fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. I grovere tilfælde kan rektor midlertidigt udelukke eleven fra undervisningen i op til 10 dage eller anvende de ovenfor nævnte sanktioner. Skolen registrerer elevens fravær under udelukkelsen som almindeligt fravær. Skolen kan også udelukke eleven midlertidigt fra undervisningen eller arrangementer, hvis det er nødvendigt af hensyn til sagens udredning. Skolen kan desuden udstede forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler under sit ophold på skolen og i undervisningen, når og i den udstrækning det er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

Skolen kan tilbageholde en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, i normalt højst et døgn. Eleven har pligt til at aflevere genstandene, og hvis dette ikke sker, kan en anden relevant sanktion sættes i anvendelse.

En sanktion kan være betinget, så den først bringes i anvendelse, hvis nærmere bestemte betingelser som fx erstatning af ødelagte genstande ikke er opfyldt inden for en fastsat tidsfrist.

 

KLAGEADGANG

En elev (og dennes forældre/værger, hvis eleven er under 18 år) kan klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i  Undervisningsministeriet over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller med hensyn til oprykning. En eventuel klage skal afleveres til rektor senest 5 dage, inklusiv dage uden undervisning, efter modtagelsen af afgørelsen og være stilet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet. For klager over manglende oprykning er fristen dog 10 dage, inkl. dage uden undervisning. Klager over standsning af udbetaling af statens uddannelsesstøtte behandles efter reglerne i SU-loven (LBK nr 39 af 15/01/2014).

Hvis skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke trækker klagen tilbage, udarbejder skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. De sendes til klager senest 5 skoledage efter modtagelsen. Klager har mulighed for inden for en frist på 5 dage inkl. dage uden undervisning at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til skolens bemærkninger. Skolen sender den samlede sag
til afgørelse i ministeriet hurtigst muligt og senest 2 skoledage efter modtagelsen af evt. bemærkninger eller fristens udløb.

Fastsat af rektor for Tornbjerg Gymnasium på basis af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, bek. 1338 af 9/12/2019, efter behandling i bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium og høring af elevråd og pædagogisk råd. Disse studie- og ordensregler, som nu er opdateret vedr. rygepolitikken, gælder fra 1.august 2020.

Tornbjerg, 25. maj 2020