Prøver og eksamen

Særlige regler om prøver

Undervisningsministeriets generelle regler for prøverne fremgår af det udleverede hæfte.

Skolens interne regler vedr. skriftlige prøver findes her:

 • I tilfælde af sygdom kontaktes skolen telefonisk (tlf. 6615 7102) snarest muligt. Skolen forlanger en lægeattest til dokumentation for udeblivelse ved skriftlige eller mundtlige prøver, og eksaminanden må selv afholde udgiften hertil. Så vidt muligt anvises nyt prøvetidspunkt i samme eksamenstermin, men det kan være nødvendigt at henvise til aflæggelse af manglende prøver i sygeprøveperioden i august.
 • Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i reglerne for stx-uddannelsen er fastsat begrænsninger – se oversigten i det udleverede hæfte. Eksaminanden har under prøver alene adgang til internettet for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, med mindre der er tale om en særlig prøve med netadgang.
 • Prøven er begyndt, når opgaven er udleveret. Hvis en eksaminand kommer for sent, skal skolen kontaktes telefonisk (tlf. 66157102) snarest muligt. Rektor vurderer, når eksaminanden er mødt, om det er muligt at lade eksaminanden gennemføre prøven inden for de gældende regler. Hvis det ikke er muligt, findes et nyt prøvetidspunkt, evt. i sygeprøveperioden. Hvis eksaminanden får lov til at aflægge en igangværende skriftlig prøve, er det med de samme afleveringsfrister som alle andre eksaminander.
 • En eksaminand, der udebliver fra en prøve, kan ikke afslutte studentereksamen det pågældende år, men henvises i stedet til at aflægge den manglende prøve i næste ordinære prøvetermin. For eksaminander i 1g eller 2g kan det betyde, at oprykning nægtes.
 • For eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder kan rektor fastætte særlige prøvevilkår, eksempelvis forlænget prøvetid eller brug af særlige hjælpemidler. Eksaminandens studievejleder er behjælpelig med at undersøge mulighederne. Anmodning om særlige prøvevilkår skal være sendes til rektor senest xx uger før første prøvedag. Brug af særlige versioner af opgaver til skriftlige prøver kræver dog xxx
 • En eksaminand, der skaffer sig eller yder uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler under en prøve, vil blive bortvist fra prøven. Det betyder, at evt. karakterer for prøven bortfalder, og prøven skal aflægges på ny i næste mulige eksamenstermin, typisk et år senere.
Klage

Reglerne vedrørende en eventuel klage fremgår af kapitel i 10 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (link).

 • Der er muligt at klage over prøver. Klagen indgives af eksaminanden til institutionen (rektor). Klagen skal være skriftlig og begrundet, og den skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis eksaminanden ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende fuldmagt hertil.
 • Klagen skal være individuel og nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:
  1) eksaminationsgrundlaget herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende samt deres forhold til uddannelsens mål og krav.
  2) prøveforløb eller
  3) bedømmelsen.
 • Skolen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal institutionen underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes Hvis klagen skal fremmes, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke. Skolen forelægger bedømmernes udtalelser for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.
 • På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer skolen sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på:
  1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
  2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller
  3) at klageren ikke får medhold i klagen.

Skolen kan kun træffe afgørelse om tilbud om ombedømmelse eller tilbud om omprøve, når der foreligger særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler.

Afgørelsen skal meddeles klager hurtigst muligt og ved vinterterminen senest 2 måneder og ved sommerterminen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Afgørelsen meddeles klageren med en orientering om, at en omprøve eller en ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Skolen orienterer eventuelle andre berørte eksaminander og orienterer bedømmerne om afgørelsen.

Det er alene eksaminanden, der kan acceptere tilbud om ombedømmelse eller omprøve. Accept af tilbud om ombedømmelse eller omprøve skal indgives til institutionen senest 2 uger efter tilbuddets meddelelse. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Klage over en evt. ombedømmelse eller omprøve er mulig efter regler svarende til ovenstående.